top of page

Provozní řád

 

Společnost BeKaYo s.r.o. vydává tento provozní řád závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky Yoga Mija.

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

 • Studio je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je veřejně k dispozici a musí být dodržován. Poslední možnost vstupu do studia je v souladu s aktuálním rozvrhem cvičení.

 • Ve studiu je k obsluze klientů recepce, u které je potřeba se nahlásit.

 • Vstup do sálů je povolen ve vhodném oblečení a bez venkovní obuvi. K převlékání a odložení oblečení do šatních skříněk slouží šatny a botník v prostorách chodby. Odkládání oblečení a jiných věcí mimo prostor šatny není dovoleno.

 • V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových či plechových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup na lekci a do prostoru studia zakázán. 

 • Klienti odpovídají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu a budou vedeni k zodpovědnosti za škody jimi způsobené, zároveň se k sobě navzájem chovají ohleduplným způsobem

 • Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech klientů či jejich ztrátu v prostorách studia, pokud nejsou uzamčeny v šatních skříňkách k tomu určených. Ani ve skříňce nenechávejte nenechávali ve skříňce cennosti a hodnotné věci.

 • Klienti provádějí cvičení pod dohledem lektorů na vlastní nebezpečí s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav a respektují své limity. Lektory vedené cvičení nesmí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta.

 • Mimo dobu trvání vedené lekce klientům není cvičení v sále umožněno bez předchozí dohody s lektory studia.

 • Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém prostoru studia, odpovídají rodiče.

 • Klienti užívají prostory studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

 • Ve studiu je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 • V případě, že nelze poskytnout objednanou sportovní aktivitu z důvodu např. havárie, výpadek el. energie, chyba obsluhy, vyšší moc, má zákazník právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.

 • Klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele studia či lektorů a v případě porušení tohoto řádu můžou být správcem nebo jinými odpovědnými osobami ze studia vykázáni.

 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů.

 • Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny opravy, úklidové a dezinfekční práce.

 • V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na proplacení lekce.

 • V případě prokazatelného poškození nebo zničení zařízení v prostoru bude po klientovi požadovaná úhrada škody. 

 • Klienti studia musí dosáhnout věku minimálně 15ti let. Je-li mladší (8 – 14 let), je mu vstup do studia povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) a s dovolením lektora. Doprovodná osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Pro malé děti (do 8 let) je skupinová lekce nevhodná.

bottom of page